Contacts


Address:Administation Building 4th FL, No.601 Huangpu Dadao Xi, Guangzhou, P.R.C.
PC: 510632
Tel: 0086-20-85220045
Office hours: 8.00am-5.30pm Mon to Fri
FAX: 00086-20-85220045
Email:
oyzb@jnu.edu.cn
Website:
http://egs.jnu.edu.cn/
http://welcome.jnu.edu.cn/en2014/

Contact us

Administrative Office

Name

Tel

Executive Dean 908


Liangping, Luo

85221263

Research Department Minister 419

Yuan, Lu

85221581

Deputy Dean 421


Xianjun, Meng

85228518

Deputy Dean 425


Weihua, Xiong

85221279

Professional Degree Director 418

Danyang, Qiu

85223948

Cultivation & Administration Director 423


Chuyu, Huang

85228537

Grind Director 422


Mo, Zhang

85226933

Batchelor Director 420

Huafang, Gong

85227877

Grind 2   410


Gang, Han

85228526

Biao, Peng85223932
Xinhua, Li
85220045

Grind 3   415

Xuhong, Wen

85226401

Lingsheng, Yang

85226401

Cultivation & Administration Office 1   432


Pengjun, Li  

85226286

Dong, Yang

85224802

Cultivation & Administration Office / Profession Degrees Office  426

Yujin, Chen

85222443

Wenrui, Hu85220047

Minghui, Feng

85228722

Zheling, Zhang

85223033

Batchelor Office / Postdoctoral Administration Office   430

Binghong, Zhang

85225890

Xiaoliang, Chen

85221113
Ying, Kou85228321
Yanyun, Lu85223361

Party & Government Office   424

Hua, Zheng

85220046

Hong, Li

85220048

Graduate Affairs Office   428

Dapeng, Zhang

85224371


Yang, Xiao85228715
Yuying, Ma85228715
Qingming, Hui85223853